VODOMERY

Vykonávať montáž alebo výmenu vodomerov môže iba osoba, ktorá je držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie a je registrovaná na ÚNMS.

V zmysle Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológií je výmena bytových vodomerov, ako určených meradiel pretečeného množstva vody, povinná každé 4 roky pre teplú úžitkovú vodu (TÚV) a každých 6 rokov pre studenú vodu (SV).

Spoločnosť DAUNI plus s.r.o. disponuje oprávnením na montáž určených meradiel a je registrovaná na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Ponúkame dodávku a montáž meračov pretečeného množstva studenej vody a meračov pretečeného množstva teplej vody. Taktiež ponúkame dodávku a montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov. Radi Vám na vyžiadanie zašleme cenník našich vodomerov, pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov a tiež cenník našich služieb.

V prípade potreby Vám dokážeme nainštalovať nové meracie miesta do bytov, resp. zrekonštruovať staré vodomerné prípojky. Nevyhýbame sa ani komplikovaným inštaláciám.

Výmena vodomerov zahrňa :

•  vyvesenie oznámenia o výmene vodomerov 
•  demontáž starého vodomeru
•  montáž nového vodomeru, vrátane nových tesnení
•  preskúšanie funkčnosti nového vodomeru + tlaková skúška
•  zaplombovanie nového vodomeru
•  vystavenie montážneho protokolu

Montážny protokol potvrdzuje svojim podpisom montážny pracovník, užívateľ bytu a správca domu. Po ukončení diela sú originály montážnych protokolov odovzdané objednávateľovi.